Ogólne zasady sprzedazy, dostawy i platnosci

I. Oferta i zawarcie umowy

1. Dla wszystkich ofert i umów obowiazuja wylacznie ponizsze warunki i postanowienia. Oferty sprzedawcy sa niewiazace. Sluza one ujedynie udostepnieniu partnerom handlowym sprzedawcy dokumentów do wydania zlecenia. Udzielenie zlecenia staje sie wiazace dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez sprzedawce, które nastapi w odpowiednim do tego czasie.

2. Wszystkie dane techniczne, opisy, zdjecia, rysunki, wymiary, ciezary, marka, model, rocznik i dane o osiagach, w tym informacje dotyczace stanu, stalego lub niestalych osprzetu, podane ustnie lub pisemnie, nalezace do danej oferty, stanowia jedynie niwiazaca deklaracje oferowanych urzadzen danego typu i nie musza odpowiadac opisowi oferowanych urzadzen w sposób szczególowy. Ten opis staje sie wiazacy tylko wtedy, gdy zostanie jednoznacznie potwierdzona jego poprawnosc.

3. Uzupelnienia, zmiany lub porozumienia dodatkowe sa jedynie wtedy wazne, jezeli zostana pisemnie potwierdzone przez wykonawce.

4. Jezeli maszyny nie sa oferowane z magazynu sprzedawcy a zainteresowanemu udostepniona zostanie w udowodniony sposób informacja o ich lokalizacji lacznie z adresen, jest on zobowiazany do niepodawania tego adresu osoba trzecim, jak równiez do tego aby nie kupowac bezposrednio lub poprzez osoby trzecie tych zaoferowanych w udokumentowany spsób maszyn, od osób innych niz sprzedawca. Kupujacy zobowiazuje sie do negocjowania cen i ostatecznych warunków zakupu wylacznie przez sprzedawce. W przeciwnym przypadku otrzymujacy oferte jest zobowiazany do zwrotu sprzedawcy utraconych zysków w wysokosci calkowitej róznicy pomiedzy udowodniona cena zakupu i kwota oferty.

II. Obowiazki dostawcy

1. Do okreslenia wiazacego zakresu dostawy konieczne jest pisemne potwierdzenie zamówienia przez sprzedawce.

2. Obowiazek dostarczenia sprzedanego urzadzenia odpada bez koniecznosci srodków zastepczych, jesli to urzadzenie zostalo przypadkowo podwójne sprzedane, badz zostalo zniszczone lub uszkodzone i poprzez to nie nadaje sie do dostawy. Powyzsze wylaczenie nie ma zastosowania w wypadku razacego zaniedbania. Ciezar dowodu spoczywa na kupujacym.

III. Cena i platnosc

1. Podane ceny obowiazuja loco magazyn sprzedawcy lub miejsce obecnego pobytu. Podatek VAT bedzie naliczany dodatkowo.

2. Zaplata ceny zakupu, jesli jednoznacznie nie uzgodniono inaczej, natepuje netto bezposrednio po ogloszeniu gotowosci do dostawy. Weksle beda akceptowane tylko na podstawie specjalnej umowy platnosci i pod warunkiem dyskontowalnosci. Data waluty jest dzien, w którym towar jest udostepniony nabywcy.
Znizki, oplaty skarbowe i inne oplaty, o ile nie uzgodniono inaczej, sa platne natychmiast.

3. W przypadku opóznienia platnosci naliczone beda odsetki za zwloke na poziomie 3% powyzej stopy procentowej Banku Centralnego.

4. W przypadku niedotrzymania warunkow platnosci lub okolicznosci, o których sprzedajacy dowie sie dopiero po zawarciu umowy i które zmniejszaja wiarygodnosc kredytowa kupujacego wedlug kryteriów bankowych, po ostrzezeniu wszystkie wierzytelnosci staja sie platne natychmiast, niezaleznie od ustalonego wczesniej czasu trwania wymiany akceptowanego weksla. W tym przypadku sprzedawca ma prawo do zrealizowania zaleglych dostaw i uslug jedynie po zaplaceniu zaliczki lub zabezpieczenia, lub nawet po uplywie odpowiedniego czasu karencji do wycofania sie z umowy.

5. Wstrzymanie platnosci lub potracenie wierzytelnosci przez nabywce, które sprzedajacy kwestionuje, jest niedopuszczalne.

IV. Temin dostawy

1. Termin dostawy traktowany jest jako dotrzymany, jezeli do czasu jego uplywu przedmiot sprzedazy opusci magazym sprzedawcy lub gdy kupujay zostanie powiadomiony o gotowosci do wysylki.

2. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkód w dostawie, za które sprzedajacy nie ponosi winy, czas dostawy sie odpowiednio przedluzy. Dotyczy to takze przeszkód, które powstaly trakcie w majacej miejsce zwloki.

3. Dotrzymanie czasu dostawy przez sprzedajacego jest uwarunkowane wywiazaniem sie z obowiazków kupujacego, wynikajacych z umowy sprzedazy.

V. Ubezpieczenie

1. Po przekazaniu przedmiotu dostawy spedycji, przewoznikowi lub odbiorcy lub podczas transportu srodkami transportu sprzedajacego, najpózniej po opuszczeniu magazynu sprzedajacego, ryzyko przechodzi na nabywce. Na prosbe nabywcy i na jego koszt zawierane jest przez zleceniobiorce ubezpieczenie na uszkodzenia podczas transportu.

2. Jezeli wysylka zostanie opózniona w wyniku niezawinionych przez sprzedawce okolicznosci, ryzyko przechodzi na kupujacego od daty zgloszenia gotowosci do wysylki. Na zyczenie kupujacego sprzedawca jest zobowiazany do zawarcia ubezpieczenia od uszkodzenia dostarczonego towaru. Koszty te sa ponoszone przez kupujacego.

3. Dostawy czesciowe sa dopuszczalne.

VI. Zastrzezenie prawa wlasnosci

1. Sprzedajacy zachowuje prawo wlasnosci do wszystkich dostarczonych towarów az do calkowitej zaplaty wszystkich naleznosci wynikajacych z relacji handlowych z nabywca. W przypadku rachunków biezacych to calkowite zastrzezenie sluzy do zabezpieczenia salda naleznosci. Jezeli wartosc istniejacych zabezpieczen u sprzedajacego przekracza naleznosci nabywcy o wiecej niz 25% wartosci towarów, sprzedawca na wniosek nabywcy jest zobowiazany do zwolnienia tych zabezpieczen które uzna za stosowne.

2. Nabywca nie moze przedmiotu dostawy uzyc jako zastawu lub zabezpieczenia. W przypadku zajecia, orzeczenia przepadku mienia lub innych dyspozycji przez osoby trzecie, nabywca musi niezwlocznie powiadomic sprzedajacego.

3. W przypadku naruszenia umowy przez kupujacego, w szczególnosci w przypadku niedotrzymania terminów platnosci, sprzedajacy jest uprawniony po udzieleniu ostrzezenia do odebrania towaru a nabywca jest zobowiazany do zwrotu.
Skorzystanie z zastrzezenia prawa wlasnosci oraz przejecie towarów dostarczonych przez sprzedajacego nie sa uwazane za odstapienie od umowy, chyba ze znajdzie tutaj zastosowanie ustawa o splatach.

4. Sprzedajacy ma prawo ubezpieczyc przedmiot dostawy na koszt kupujacego od dzialania ognia, wody i innych szkód, o ile nabywca nie udowodni, ze takie ubezpieczenia sam zawarl.

VII. Roszczenia gwarancyjne

1. Uzywane maszyny sprzedawane sa w stanie, w jakim sie znajduja. Osprzet bedzie dostarczony, jezeli oferowana maszyna nim dysponuje. Roszczenia gwarancyjne sa wykluczone - za wyjatkiem tych, które powstana ze wzgledu na zapewniane wlasciwosci. Kupujacy ma prawo do ogledzin i wypróbowania towarów przed podpisaniem umowy.

2. Jezeli w szczególnych przypadkach zagwarantowano brak pekniec lub uszkodzen, to taka gwarancja odnosi sie jedynie do uszkodzen, które uniemozliwiaja uzytkowanie. Na wady czesci najbardziej narazonych na zuzycie, takich jak kola zebate, tuleje, itp., nawet jesli zagwarantowano brak uszkodzen lub pekniec, nie udzielamy jakiejkolwiek gwarancji. Maszyny spawane i latane sa traktowane jako wolne od pekniec i uszkodzen.

VIII. Miejsce wykonania i jurysdykcji

Miejsce spelnienia dla platnosci i wylacznej jurysdykcji jest siedziba sprzedawcy - takze dla postepowania nakazowego - dla obu stron, dla wszystkich obecnych i przyszlych roszczen wynikajacych ze stosunków handlowych, jesli klient jest handlowcem, osoba prawna prawa publicznego lub funduszem publicznym.